CMC Putex Sp. z o.o.
Organizator Turystyki, Właściciel Bazy Turystycznej w Polsce
ZIMA W MIEŚCIE 2020
MIKOŁAJKI 2019
Karty EDENRED
MULTISPORT dla CMC Poland
Regulaminy ZFŚS CMC Poland Sp. z o.o. 2019
Wycieczki Ogólnozakładowe CMC 2019
Wczasy Rodzinne CMC 2019
Wycieczki Wydziałowe CMC
CMC Oferty Kultura
CMC Bufety
ENERGYLANDIA
INFO dla CMC Poland Sp. z o.o. 2019

 
 

  

 
TERMINY ZAPISÓW NA OFERTĘ - 2019

 

I TERMIN

4 - 8 MARCA 2019

Dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku od co najmniej 2014 roku oraz są zatrudnione w 

CMC Poland Sp. z o.o. co najmniej 2 lata na dzień wyjazdu.

- W tym terminie 25% miejsc każdej wycieczki lub turnusu wczasów, jest zarezerwowane dla lokalizacji zamiejscowych CMC Poland Sp. z o.o. Po zamknięciu zapisów I terminu pracownicy niezakwalifikowani do wyjazdu z lokalizacji zamiejscowych w ramach powyższej puli miejsc, zostaną dopisani do list uczestników w ramach wolnych miejsc.

 

II TERMIN

 11 – 15 marca 2019


Dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2017 roku.

III TERMIN

18 – 22 marca 2019


                        Pozostałe osoby z uwzględnieniem wolnych miejsc.
 

 

REGULAMIN WYCIECZEK OGÓLNOZAKŁADOWYCH, WCZASÓW RODZINNYCH, Krajowych i Zagranicznych w roku 2019 CMC Poland Sp. z o.o.

 


   OFERTA TURYSTYCZNA DLA CMC Poland 2019
 

REGULAMIN WYCIECZEK OGÓLNOZAKŁADOWYCH, WCZASÓW RODZINNYCH,

Krajowych i Zagranicznych w roku 2019

CMC Poland Sp. z o.o.

 

I. PRZEDMIOT REGULAMIN

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady korzystania z poniższych form wypoczynku realizowanych zgodnie z ofertą spółki CMC Putex, po jej zaakceptowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i pracodawcę w trybie określonym w par. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych CMC Poland Sp. z o.o. , tj.:

·         Wycieczki ogólnozakładowe,

·         Wczasy rodzinne krajowe i zagraniczne.

 

II. UPRAWNIENIA

1.       Do korzystania z powyższych form wypoczynku uprawnione są osoby zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CMC Poland Sp. z o.o. (dalej Regulamin ZFŚS) w kolejności:

A.       Pracownicy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, a także pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,  po przepracowaniu co najmniej 1 roku u Pracodawcy.

A.1  Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

                      A.2  Członkowie rodzin pracowników, o których mowa powyżej, tj.:

a.         Współmałżonkowie,

b.         Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także dzieci współmałżonków – w wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się w szkole lub studiują do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat

c.          Osoby wymienione w pkt b), w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek.

B.       Emeryci i renciści – byli pracownicy pracodawcy oraz ich współmałżonkowie i dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się w szkole lub studiują do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  z wyjątkiem emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin, jeśli taki emeryt lub rencista – były pracownik pozostaje w stosunku zatrudnienia u innego pracodawcy lub osiąga inne dochody poza emeryturą, rentą lub świadczeniem przedemerytalnym albo CMC Poland Sp. z o.o. nie była jego ostatnim pracodawcą.

C.       Członkowie rodzin, o których mowa w pkt. A.2, pobierający rentę rodzinną po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach – byłych pracownikach.

2.       Zasady określone w niniejszym Regulaminie obowiązują również dla pracowników CMC Putex Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem wspólnej działalności socjalnej. 

3.       Każdy Pracownik uprawniony może skorzystać JEDEN RAZ W ROKU a Emeryt i Rencista RAZ NA DWA LATA z poniższych form wypoczynku, jednocześnie wykluczając w danym roku kalendarzowym korzystanie z dofinansowania do wypoczynku poza wczasami rodzinnymi wg Tabeli dofinansowań, określonej w Załączniku nr 1 pkt 3 lit a) do Regulaminu ZFŚS:

A.      Wycieczki ogólnozakładowej

B.       Wczasów rodzinnych krajowych

C.       Wczasów rodzinnych zagranicznych, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.

4.       W przypadku wczasów rodzinnych zagranicznych osoba uprawniona może skorzystać z tej formy wypoczynku raz na 3 lata.

 

Uwaga: Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach jednej z powyższych form dofinansowania wliczane jest do rocznego limitu dofinansowań (2 razy w ciągu roku), określonego w Regulaminie ZFŚS. Wypoczynek „Lato w mieście” i „Zima w mieście” nie wliczają się do niniejszego limitu dwóch dofinansowań.


 

III. ZAPISY

 1. Na wszystkie wyjazdy zapisy przyjmują pracownicy CMC Putex Sp. z o. o. w swojej siedzibie w następujących terminach:

 

A.      I termin (4.03-8.03.2019) – dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2014 roku oraz są zatrudnione w CMC Poland Sp. z o.o. co najmniej 2 lata na dzień wyjazdu.

- W tym terminie 25% miejsc każdej wycieczki lub turnusu wczasów, jest zarezerwowane dla lokalizacji zamiejscowych CMC Poland Sp. z o.o.

Po zamknięciu zapisów I terminu pracownicy niezakwalifikowani do wyjazdu z lokalizacji zamiejscowych w ramach powyższej puli miejsc, zostaną dopisani do list uczestników w ramach wolnych miejsc.

 

B.       II termin (11.03-15.03.2019) – dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2017 roku.

 

C.       III termin (18.03-22.03.2019) – pozostałe osoby – z uwzględnieniem wolnych miejsc.

        

 1. Ogólna liczba miejsc dla uprawnionych Emerytów i Rencistów – byłych pracowników wynosi ok. 10% uczestników wycieczki lub turnusu wczasów.

 

 1. Weryfikacja uprawnień osób zapisujących się dokonywana będzie w trakcie zapisów.

 

 1. Zapisów dokonuje się osobiście, podając miejsce wyjazdu, termin, ilość miejsc oraz numer telefonu kontaktowego.

W lokalizacjach zamiejscowych pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za zapisy i podaje tę   informację pracownikom do wiadomości.

 

 1. Nie dokonuje się zapisów telefonicznie. Jedynie lokalizacje zamiejscowe przekazują listy telefonicznie lub mailowo.

 

VI. ODPŁATNOŚĆ

1.         Zgodnie z Regulaminem ZFŚS obowiązuje poniższa Tabela odpłatności w zależności od dochodu na członka rodziny [liczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu ZFŚS, pkt 2

 

Dochód

Próg

Wycieczki

[% odpłatności od ceny skierowania]

Wczasy

[% odpłatności od ceny skierowania]

Do 2.200 zł

I

10%

20%

2.201 zł – 3.500 zł

II

20%

30%

3.501 zł – 4.900 zł

III

30%

35%

4.901 zł – 6.100 zł

IV

45%

45%

6.101 zł – 7.000 zł

V

60%

60%

 

2.         Dla lokalizacji zamiejscowych wprowadza się dopłatę do dojazdu na miejsce zbiórki, w zależności od lokalizacji zakładu uczestnika, wg poniższego:

a.       Od 50 do 100 km 30 zł / osobę

b.       Od 100 do 300 km              60 zł / osobę

c.        Powyżej 300 km                  90 zł / osobę

 

Dopłata podana jest w wartości brutto i zostanie doliczona do wartości dofinansowania ZFŚS dla danego wyjazdu.

   

VI. WPŁATY.

 

 1. Opłaty za wycieczkę ogólnozakładową należy wpłacić w CMC Putex Sp. z o.o. wg poniższego:
  1. Zaliczka w wysokości 50 zł od osoby płatna przy podpisaniu umowy.
  2. Pozostała kwota odpłatności do 30 dni przed realizacją świadczenia.

 

 1. Opłaty za wczasy rodzinne krajowe należy wpłacić w CMC Putex Sp. z o.o. wg. poniższego:
  1. Zaliczka w wysokości 100 zł od osoby płatna przy podpisaniu umowy.
  2. Pozostała kwota odpłatności do 30 dni przed realizacją świadczenia.

 

 1. Opłaty za wczasy rodzinne zagraniczne należy wpłacić w CMC Putex Sp. z o.o. wg. poniższego:
  1. Zaliczka w wysokości 150 zł od osoby płatna przy podpisaniu umowy.
  2. Pozostała kwota odpłatności do 30 dni przed realizacją świadczenia.

 

 • Podpisanie umowy i dokonanie zapłaty zaliczki musi nastąpić do 10 dni roboczych od dokonania zapisu, a dla Oferty Wczasy Rodzinne „GÓRY, KUJAWY” – po uzgodnieniu terminu z ośrodkiem.

 

 • Brak wpłaty zaliczki w ww. terminie powoduje skreślenie uczestnika i zapisanie nowego z listy rezerwowej.

 

 • Rezygnacja z wyjazdu:

 

  1. Rezygnacja w terminie od 30 do 21 dni przed planowanym wyjazdem powoduje utratę wpłaconej zaliczki przez Klienta,
  2. Dla Oferty Wczasy Rodzinne „GÓRY, KUJAWY” zaliczka jest bezzwrotna, istnieje możliwość przesunięcia terminu po uzgodnieniu z ośrodkiem
  3. Rezygnacja w terminie krótszym niż 21 dni przed wyjazdem powoduje obciążenie zapisanych uczestników kosztami w wysokości 80% ceny usługi.

Powyższe ma zastosowanie jeżeli miejsca z rezygnacji nie zostaną wykorzystane przez innych   pracowników.

Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: [2,5% wartości imprezy].

 

UWAGI!!!

1.       Organizator wycieczki zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości uczestników przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku niezgodności z listą uczestników osoba spoza listy nie weźmie udziału w wycieczce, a rezerwujący uczestnik pokrywa 100% ceny.

2.       Użyte dla potrzeb niniejszego regulaminu nazewnictwo nie zmienia klasyfikacji usług obowiązującej w przepisach podatkowo – rachunkowych związanych zarówno z wczasami jak i wycieczkami.

3.       W przypadku wystąpienia niejasności, co do ustaleń niniejszego Regulaminu rozstrzygające decyzje podejmują wspólnie Pracodawca oraz zakładowe organizacje związkowe, w trybie opisanym w §3 ust. 3 i 4 Regulaminu ZFŚS.